Danh sách các phòng ban đơn vị trực thuộc huyện Cần Đước

22-07-2017 12:13

Dưới đây là danh sách các phòng ban đơn vị trực thuộc huyện Cần Đước, quý vị có thể tham khảo và nắm được một số chức năng và nghĩa vụ của các phòng ban để làm gì.

► Văn Phòng HĐND –UBND Huyện

♦ Địa Chỉ: Khu 1 - Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.giúp Ủy ban nhân dân huyện về công tác dân tộc.

► Thanh Tra Huyện

♦ Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Khu 1B, Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

► Phòng Tài Chính - Kế Hoạch
 
♦ Địa chỉ: Khu 1A, Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

► Phòng Nội Vụ
 
♦ Địa chỉ: Khu 1A, Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị công lập; tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan; cải cách hành chính; chính quyền địa phương địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo, công tác thanh niên; thi đua khen thưởng

► Phòng Tư Pháp 
 
♦  Địa chỉ: Khu 1A, Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về:công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

► Phòng Tài Nguyên & Môi Trường
 
 Địa chỉ: Khu 1A, Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất; tài  nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường.

► Phòng Kinh Tế & Hạ Tầng

 Địa chỉ: Khu 1A Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Long An
 
♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về:công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỷ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

► Phòng Lao Động - Thương Binh & Xã Hội

 Địa chỉ: Khu 1B, Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền côn;, bảo hiểm xãhội; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

► Phòng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn

 Địa chỉ: Khu 1A, Thị Trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Long An
 
♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

► Phòng Giáo Dục & Đào Tạo

 Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Khu IV, Huyện Cần Đước, Long An
 
♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩu cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em;  quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

► Phòng Văn Hoá & Thông Tin

 Địa chỉ: Khu Phố 5, Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Long An
 
♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

► Phòng Y Tế

 Địa chỉ: Khu IB, Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh,chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

► Chi Nhánh Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất 

 Địa chỉ: 151 Quốc Lộ 50, ấp Hòa Thuận 1, Xã Trường Bình, Huyện Cần Giuộc, Long An
 
♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phát triển các khu tái định cư, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, quản lý qũy đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

► Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư & Xây Dựng​
 
♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước vềcác hoạt động có liên quan đến việc thực hiện dự án, Lập kế hoạch thực hiện dựán, Chỉ đạo các hoạt động cần thiết trong việc thực hiện dự án, Giám sát tiến độ, chất lượng và kiểm soát, giải quyết các vấn đề phát sinh, thanh toán, cấp phát, giải ngân kịp thời đối với nguồn vốn đã được bố trí cho dự án.

Tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng dự án đạt hiệu quả kinh tế, đúng mục đích sử dụng; Đúc kết những bài học kinh nghiệm để hỗ trợ cho việc lập kế hoạch và quản lý tốt hơn cho các dự án khác trong tương lai. 
Tags:

Hỗ Trợ Khách Hàng

  • Mr. Thanh

    Mr. Thanh

    0919 356 178

    icon facebook
DMCA.com Protection Status