Danh sách xã phường thị trấn tại Cần Đước tỉnh Long An

22-07-2017 10:32

Nếu quý vị không biết Huyện Cần Đước có bao nhiêu xã và thị trấn, thì hãy tham khảo ngay vài viết dưới đây. Quý vị sẽ nắm được danh sách xã phường thị trấn tại Cần Đước tỉnh Long An hiện tại như thế nào.

 
Danh sách xã phường thị trấn tại Cần Đước tỉnh Long An

Hiện tại, Huyện Cần Đước có 14 xã và một thị trấn loại IV. Để nắm rõ hơn thông tin, mời quý vị tham khảo dưới đây.

► Thị Trấn Cần Đước
 
Thị trấn Cần Đước gồm: 11 khu phố (khu phố 1A, 1B,1C, khu phố 2, khu phố 3, khu phố 4, khu phố 5, khu phố 6, khu phố 7A, khu phố 7B, khu phố 8)), có diện tíchlà 5,677 km2 và dân số trung bình: 12.559 người, mật độ dân số 2.212người/km2.

Thị trấn Cần Đước nằm ở giữa huyện Cần Đước: phía Bắc giáp xã Tân Lân; phía Đông giáp xã Phước Đông; phía Nam giáp xã Tân Ân, Phía Tây giáp xã Tân Lân.

► Xã Phước Vân
 
 Xã Phước Vân gồm 5 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, 4, ấp 5), diện tích 11,789 km2, dân số trung bình: 9.806 người, mật độ dân số 832 người/km2.

 Xã Phước Vân nằm ở phía Tây Bắc huyện Cần Đước: phía Đông giáp xã Long Khê –Long Hòa, phía Tây giáp xã Long Cang – Long Định, phía Nam giáp xã Long Sơn.

► Xã Long Trạch
 
Xã Long Trạch gồm: 7 ấp (ấp Cầu Xây, Cầu Tràm, Long Thanh, Phước Vĩnh, Đồng Tâm, ,Xoài Đôi, Minh Thiện), diện tích: 9,428 km2, dân số trung bình: 11.843 người, mật độ dân số 1.256 người/km2.

Xã Long Trạch nằm ở phía Bắc huyện Cần Đước: phía Nam giáp xã Long Hòa, phíaTây giáp xã Long Khê, phía Đông giáp xã Phước Hậu huyện Cần Giuộc, phía Bắc giáp xã Phước Lý huyện Cần Giuộc.

► Xã Phước Tuy
 
Xã Phước Tuy gồm: 7 ấp (ấp 1,2,3,4,5,6,7), Diện tích: 14,792 km2, dân số trung bình: 7.784 người, mật độ dân số 526 người/km2.

Xã Phước Tuy  nằm ở phía Tây huyện Cần Đước: phía Bắc giáp xã Tân Trạch, phía Đông giáp xã Tân Lân, phía Namgiáp xã Tân Ân, phía Tây giáp xã sông Vàm Cỏ.

► Xã Phước Đông
 
Xã Phước Đông gồm: 7 ấp (ấp 1,2,3,4,5,6,7), diện tích: 21,240 km2, dân số trung bình: 14.248 người, mật độ dân số 670 người/km2.

Xã Phước Đông nằm ở phía Đông Nam huyện Cần Đước: phía Bắc giáp xã Tân Lân vàThị trấn Cần Đước, phía Đông giáp sông Rạch Cát và kên Nước Mặn, phía Nam giáp sôngVàm Cỏ, phía Tây Thị trấn Cần Đước huyện Cần Đước.

► Xã Long Định
 
Xã Long Định gồm: 4 ấp (ấp 1,2,3,4) diện tích:  10,696km2, dân số trung bình: 9.707 người, mật độ dân số 907người/km2.

Xã Long Định nằm ở phía Tây huyện Cần Đước: phía Bắc giáp Thị trấn Bến Lứchuyện Bến Lức, phía Đông giáp xã Phước Vân, phía Tây giáp sông Vàm Cỏ Đông, phía Nam giáp xã Long Cang.

► Xã Long Hựu Tây
 
Xã Long Hựu Tây gồm: 4 ấp (ấp Long Hưng, ấp Mỹ Điền, ấp Hựu Lộc,ấp Tây), diện tích: 15,730 km2, dân số trung bình: 9.236 người, mật độ dân số 587 người/km2.

Xã Long Hựu Tây nằm ở phía Đông huyện Cần Đước: phía Đông giáp xã Long Hựu Đông, phía Nam giáp Sông Vàm Cỏ, phía Tây giáp sông Vàm Cỏ, phía Bắc giáp xã Phước Đông.

► Xã Long Sơn
 
Xã Long Sơn gồm: 6 ấp (ấp 1A, 1B, 2,3,4,5), diện tích: 13,428 km2, dân số trung bình: 7.614 người, mật độ dân số 567 người/km2.

Xã Long Sơn nằm ở phía Tây huyện Cần Đước: phía Bắc giáp xã Tân Phước Tây huyện Tân Trụ, phía Đông giáp xã Tân Trạch, phía Tây giáp xã An Nhựt Tân huyện TânTrụ, phía Nam giáp xã Phước Vân.

► Xã Tân Lân
 
Xã Tân Lân gồm: 11 ấp (ấp Xóm Chùa, Ấp Bà Chủ, Ấp Nhà Thờ, ấp Xóm Mới, ấp Nhà Dài, ấp Ao Gòn, ấp Nhà Trường, ấp Cầu Xây, ấp Bình Hòa, ấp BàThoại, ấp Rạch Bộng), diện tích: 17,197 km2, dân số trung bình: 11.227 người, mật độ dân số 653 người/km2.

Xã Tân Lân nằm ở phía Đông Bắc huyện Cần Đước: phía Bắc giáp xã Mỹ Lệ huyện Cần Đước và xã Long An huyện Cần Giuộc, phía Đông giáp sông Rạch Cát xã Long Phụng huyện Cần Giuộc, phía Tây giáp xã Phước Tuy và Thị trấn Cần Đước, phía Nam giáp xã Phước Đông.

► Xã Long Hựu Đông
 
Xã Long Hựu Đông gồm: 8 ấp (ấp Chợ, ấp Đông, ấp Ông Rèn, ấp Cầu Ngang, ấp Trung, ấp Long Ninh, ấp Rạch Cát, ấp Rạch Đào), diện tích: 20,673km2, dân số trung bình: 13.837 người, mật độ dân số 669người/km2.

Xã Long Hựu Đông nằm ở phía Đông huyện Cần Đước: phía Đông – Đông Nam giáp huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang, phiá Tây giáp xã Long Hựu Tây, Phía Bắc –Tây Bắc giáp xã Phước Đông.

► Xã Mỹ Lệ
 
Xã Mỹ Lệ gồm: 11 ấp (ấp Rạch Đào, ấp Cầu Chùa, ấp Mỹ Tây, ấp VạnPhước, ấp Cầu Làng, ấp Cầu Tam Binh, ấp Long Mỹ, ấp Tân Mỹ, ấp Cầu Nhỏ, ấp ChợTrạm, ấp Chợ Mỹ), diện tích: 12,500 km2, dân số trung bình: 10.964 người, mật độ dân số 877 người/km2.

Xã Mỹ Lệ nằm ở phía Đông Bắc huyện Cần Đước, phía Bắc giáp xã Thuận Thành – xãLong An huyện Cần Giuộc, phía Đông giáp xã Tân Lân, phía Nam giáp xã Phước Tuyhuyện Cần Đước, phía Tây giáp xã Tân Trạch.

► Xã  Long Hòa
 
Xã Long Hòa gồm: 6 ấp (ấp 1A, 1B, 2,3,4,5), diện tích: 7,650 km2, dân số trung bình: 7.976 người, mật độ dân số 1043 người/km2.

Xã Long Hòa nằm ở phía Bắc huyện Cần Đước: phía Đông giáp xã Thuận Thành huyện Cần Giuộc,  phía Bắc giáp xã Long Trạch và Long Khê, phía Nam giáp xã Tân Trạch, phía Tây giáp xã Long Sơn và Phước Vân.

► Xã Tân Chánh
 
Xã Tân Chánh gồm: 7 ấp (ấp Đình, ấp Lăng, ấp Đông Nhất, ấp Đông Nhì, ấp Đông Trung, ấp Bà Nghã, ấp Hòa Quới), diện tích: 17,404 km2,dân số trung bình: 12.515 người, mật độ dân số 719 người/km2.

Xã Tân Chánh nằm ở phía Đông Nam huyện Cần Đước: phía Bắc giáp xã Tân Ân, phía Đông giáp xã Phước Đông, phía Nam giáp sông Vàm Cỏ, phía Tây giáp sông Vàm Cỏ.

► Xã Long Khê
 
Xã Long Khê gồm: 4 ấp (ấp 1,2,3,4), diện tích: 7,857 km2, dân số trung bình: 7.643 người, mật độ dân số 973 người/km2.

Xã Long Khê nằm ở phía Bắc huyện Cần Đước: phía Đông giáp xã Long Trạch, phía Nam giáp xã Long Hòa và xã Phước Vân, phía Tây giáp xã Phước Lơi huyện Bến Lức, phía Bắc giáp xã Phước Lý huyện Cần Giuộc.

► Xã Long Cang
 
Xã Long Cang gồm: 4 ấp (ấp 1,2,3,4), diện tích: 9,148 km2,dân số trung bình: 6.032 người, mật độ dân số 659 người/km2.

Xã Long Cang nằm ở phía Bắc huyện Cần Đước: phía Bắc giáp xã Phước Vân và xã Long Định, phía Đông giáp xã Phước Vân và xã Long Sơn, phía Nam giáp song Vàm Cỏ, phía Tây giáp xã Long Định.

► Xã Tân Ân
 
Xã Tân Ân gồm: 8 ấp (ấp 1, ấp 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7), diện tích: 9,660 km2, dân số trung bình: 7.546 người, mậtđộ dân số 781người/km2.

Xã Tân Ân nằm ở phía Nam huyện Cần Đước: phía Bắc giáp Thị trấn Cần Đước, phía Đông giáp xã Phước Đông, phía Tây giáp xã Phước Tuy, phía Nam giáp xã Tân Chánh.

► Xã Tân Trạch
 
Xã Tân Trạch gồm: 8 ấp (1A, 1B, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6), diện tích: 13,158 km2, dân số trung bình: 10.232 người, mật độ dân số 777 người/km2.

Xã Tân Trạch nằm ở phía Tây huyện Cần Đước: phía Đông giáp xã Mỹ Lệ, phía Nam giáp huyện Tân Trụ, phía Tây giáp xã Long Sơn, phía Nam giáp huyện Tân Trụ.

Hỗ Trợ Khách Hàng

  • Mr. Thanh

    Mr. Thanh

    0919 356 178

    icon facebook
DMCA.com Protection Status