Danh sách xã phường thị trấn tại huyện Bến Lức tỉnh Long An

24-07-2017 10:57

Nếu quý vị đang thắc mắc không biết Huyện Bến Lức có bao nhiêu xã và thị trấn. Hãy tham khảo danh sách xã phường thị trấn tại huyện Bến Lức tỉnh Long An dưới đây.

Danh sách xã phường thị trấn tại huyện Bến Lức tỉnh Long An

Hiện tại, Huyện Bến Lức có 15 đơn vị hành chính gồm: 1 thị trấn và 14 xã. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính cấp xã cho mọi ngoài tham khảo để nắm rõ hơn.

► Thị Trấn Bến Lức

Gồm: 9 khu phố và 1 ấp (ấp Voi Lá), có diện tích là 8,703 km2 và dân số: 22.282 người. Thị trấn Bến Lức nằm ở phía Nam huyện Bến Lức.
 
 • Phía Bắc giáp xã Thanh Phú
 • Phía Đông giáp xã Lương Hòa
 • Phía Nam giáp xã Long Định, huyện Cần Đước
 • Phía Tây giáp xã Nhựt Chánh, xã Thạnh Đức
 • Phía Tây Bắc giáp xã An Thạnh

► Xã Mỹ Yên

Gồm 8 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7A, ấp 7B), diện tích 9,407 km2,  dân số 10.673 người. Xã Mỹ Yên nằm ở phía Đông huyện Bến Lức.
 
 • Phía Nam giáp xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc
 • Phía Đông giáp xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM
 • Phía Đông Bắc giáp xã Tân Túc, Bình Chánh, TP.HCM
 • Phía Tây Bắc giáp xã Tân Bửu
 • Phía Tây giáp xã Thanh Phú
 • Phía Tây Nam giáp xã Long Hiệp, xã Phước Lợi

► Xã Tân Bửu

Gồm: 7 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7), diện tích: 17,972 km2, dân số: 8.913 người. Xã Tân Bửu nằm ở phía Đông huyện Bến Lức.
 
 • Phía Tây Bắc giáp xã Tân Hòa
 • Phía Tây Nam giáp xã An Thạnh, xã Thanh Phú
 • Phía Đông Nam giáp xã Mỹ Yên
 • Phía Tây giáp xã Tân Túc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
 • Phía Đông giáp xã Tân Nhựt, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
 • Phía Đông Bắc giáp xã Bình Lợi, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

► Xã Thanh Phú

Gồm: 8 ấp (ấp Phước Tú, ấp Thanh Hiệp, ấp 1A, ấp 1B, Ấp Thanh Tân, ấp Tấn Long, ấp 3, ấp 4), Diện tích: 11,857 km2 , dân số: 8.833 người. Xã Thanh Phú  nằm ở phía Nam huyện Bến Lức.
 
 • Phía Đông giáp xã Mỹ Yên
 • Phía Nam giáp xã Lương Hòa, Thị trấn Bến Lức
 • Phía Tây Tây Bắc giáp xã An Thạnh
 • Phía Đông Bắc giáp xã Tân Bửu

► Xã Phước Lợi

Gồm: 7 ấp (Ấp chợ, ấp 1, ấp 2, ấp 3A, ấp 3B, ấp 4, ấp 5), diện tích: 7,533 km2, dân số: 11.182 người.Xã Phước Lợi nằm ở phía Đông Nam huyện Bến Lức.
 
 • Phía Bắc giáp xã Mỹ YênP
 • Phía Bắc giáp xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc
 • Phía Đông giáp xã Long Khê, huyện Cần Đước
 • Phía Nam và phía Tây giáp xã Phước Vân, huyện Cần Đước

► Xã Long Hiệp

 Gồm: 6 ấp (ấp Chánh, ấp Phước Toàn, ấp Phước Tỉnh, ấp Lò Gạch, Ấp Voi Lá, Long Bình) , diện tích :12,259 km2, dân số: 14.066 người. Xã Long Hiệp nằm ở phía Nam huyện Bến Lức.
 
 • Phía Bắc giáp xã Thanh Phú
 • Phía Đông Bắc giáp xã Mỹ Yên
 • Phía Đông giáp xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc
 • Phía Nam giáp xã Phước Vân, huyện Cần Đước
 • Phía Nam giáp xã Long Định, huyện Cần Đước
 • Phía Tây giáp thị trấn Bến Lức

► Xã Nhựt Chánh

Gồm: 8 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7, ấp 8), diện tích: 14,541 km2, dân số: 11.887 người. Xã Nhựt Chánh nằm ở phía Tây huyện Bến Lức.
 
 • Phía Đông giáp thị trấn Bến Lức
 • Phía Đông Nam giáp xã Long Định, huyện Cần Đước
 • Phía Nam giáp xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ
 • Phía Nam giáp xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ
 • Phía Nam giáp xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa
 • Phía Tây Bắc giáp xã Thạnh Đức

► Xã Thạnh Đức

Gồm: 7 ấp ( ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7 ), diện tích: 13,471 km2, dân số: 11.750 người. Xã Thạnh Đức nằm ở phía Tây Nam huyện Bến Lức.
 
 • Phía Bắc giáp xã An Thạnh
 • Phía Đông giáp thị trấn Bến Lức
 • Phía Đông Nam giáp xã Nhựt Chánh
 • Phía Tây Nam giáp xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa
 • Phía Tây Bắc giáp xã Bình Đức

► Xã Bình Đức

Gồm: 6 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6), diện tích: 23,135 km2, dân số: 5.371 người. Xã Bình Đức nằm ở phía Tây huyện Bến Lức.
 
 • Phía Đông Bắc giáp xã Thạnh Hòa
 • Phía Đông giáp xã Lương Hòa
 • Phía Đông Nam giáp xã An Thạnh
 • Phía Nam giáp xã Thạnh Đức
 • Phía Tây giáp xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

► Xã An Thạnh

Gồm: 7 ấp (ấp 1A, ấp 1B, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6), diện tích: 25,529 km2, dân số: 12.011 người. Xã An Thạnh nằm ở phía Nam huyện Bến Lức.
 
 • Phía Đông giáp xã Tân Bửu
 • Phía Đông Nam giáp xã Thanh Phú
 • Phía Nam giáp thị trấn Bến Lức
 • Phía Tây Nam giáp xã Thạnh Đức
 • Phía Tây Bắc giáp xã Bình Đức

► Xã Lương Hòa

Gồm: 6 ấp (ấp 6A, ấp 6B, ấp 7, ấp 8, ấp 9, ấp 10), diện tích: 31,921 km2, dân số: 9.930 người. Xã Lương Hòa nằm ở phía Bắc huyện Bến Lức.
 
 • Phía Đông Bắc giáp xã Bình Lợi, Bình Chánh, TP.HCM
 • Phía Đông giáp xã Tân Hòa
 • Phía Nam giáp xã An Thạnh
 • Phía Tây Nam giáp xã Bình Đức
 • Phía Tây Bắc giáp xã Thạnh Hòa

► Xã Lương Bình

Gồm: 6 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5A, ấp 5B), diện tích: 17,330 km2, dân số: 6.720 người. Xã Lương Bình nằm ở phía Bắc huyện Bến Lức.
 
 • Phía Đông giáp xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa
 • Phía Nam giáp xã Lương Hòa
 • Phía Tây giáp sông Vàm Cỏ Đông, xã Thạnh Hòa
 • Phía Tây Bắc giáp sông Vàm Cỏ Đông, xã Thạnh Lợi
► Xã Tân Hòa

Gồm: 5 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5), diện tích: 15,002 km2, dân số: 1.363 người. Xã Tân Hòa nằm ở phía Đông huyện Bến Lức.
 
 • Phía Đông Bắc giáp xã Bình Lợi, Bình Chánh, TP.HCM
 • Phía Nam giáp xã An Thạnh
 • Phía Đông Nam giáp xã Tân Bửu
 • Phía Tây giáp xã Lương Hòa

► Xã Thạnh Hòa

Gồm: 6 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6), diện tích: 29,662 km2, dân số: 4.520 người. Xã Thạnh Hòa nằm ở phía Tây Bắc huyện Bến Lức:
 
 • Phía Bắc giáp xã Thạnh Lợi
 • Phía Đông giáp xã Lương Bình
 • Phía Đông Nam giáp xã Lương Hòa
 • Phía Tây Nam giáp xã Bình Đức
 • Phía Tây giáp xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa

► Xã Thạnh Lợi

Gồm: 6 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6), diện tích: 50,452 km2, dân số: 6.774 người. Xã Thạnh Lợi nằm ở phía Bắc huyện Bến Lức.
 
 • Phía Bắc giáp xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ
 • Phía Đông giáp xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa
 • Phía Đông Nam giáp xã Lương Bình
 • Phía Nam giáp xã Thạnh Hòa
 • Phía Tây giáp xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa.
Tags:

Hỗ Trợ Khách Hàng

 • Mr. Thanh

  Mr. Thanh

  0919 356 178

  icon facebook
DMCA.com Protection Status